DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI CYFROWEJ

 

 

To jest oficjalne oświadczenie o dostępności (accessibility statement) witryny internetowej Urzędu Gminy Lubomia – www.lubomia.idcom-web.pl

Wstęp deklaracji

Urząd Gminy w Lubomi zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej www.lubomia.idcom-web.pl zgodnie z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 848) oraz Decyzją wykonawczą Komisji (UE) 2018/1523 z dnia 11 października 2018 r. ustanawiającą wzór oświadczenia w sprawie dostępności zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/2102 w sprawie dostępności stron internetowych i mobilnych aplikacji organów sektora publicznego.

Dane teleadresowe jednostki:

Urząd Gminy Lubomia

Telefon: +48 32 4516 128

Fax: +48 32 4516 128

E-mail: lubomia@lubomia.pl

Adres korespondencyjny: ul. Szkolna 1, 44-360 Lubomia

 

Data publikacji strony internetowej: 6.07.2015

Data ostatniej istotnej aktualizacji: nie dotyczy

W  Urzędzie Gminy Lubomia przeprowadzono samoocenę dostępności dla osób niepełnosprawnych cyfrowej strony internetowej w odniesieniu do wytycznych określonych w załączniku do ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. oraz skorzystano z dostępnego narzędzia do oceny strony: Test - European Internet Inclusion Initiative (http://checkers.eiii.eu/), z którego wynika, że strona internetowa www.lubomia.idcom-web.pl spełnia wymagania w 100%.

 

Strona internetowa www.lubomia.pl jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Mogą zdarzyć się sytuacje, iż niektóre dokumenty opublikowane na stronie są niedostępne z uwagi na fakt, że:

·         pochodzą z różnych źródeł;

·         zostały opublikowane w oparciu o zasady przyjęte w innej instytucji;

·         zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

 

Może się również zdarzyć sytuacja, że niektóre filmy zamieszczone w serwisie mogą nie posiadać napisów lub innych wymaganych elementów, z uwagi na fakt, że zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Ułatwienia na stronie internetowej

·         podwyższony kontrast

·         możliwość powiększenia wielkości liter na stronie

·         nawigacja za pomocą skrótów klawiszowych

 

Data sporządzenia deklaracji

Deklarację sporządzono dnia 2020-03-26

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Osoba do kontaktu w sprawie dostępności: Przemysław Skrzypiec

e-mail: p.skrzypiec@lubomia.pl

Telefon: +48 32 451 61 28 wew. 31

 

Procedura wnioskowo-skargowa

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie. W przypadku odmowy wnoszący żądanie możne złożyć skargę z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

 

Dostępność architektoniczna

Budynek Urzędu Gminy w Lubomi znajduje się przy ul. Szkolnej 1 i nie jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych. Natomiast przed budynkiem Urzędu Gminy wyznaczono miejsce parkingowe oraz znajduje się dzwonek dostępny dla osób niepełnosprawnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Biuro obsługi klienta znajduje się na parterze po prawej stronie od wejścia do budynku.