Deklaracja dostępności

Wstęp

Urząd Gminy w Bolesławcu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej: http://boleslawiec.net.pl/

Data publikacji strony internetowej: 2017.11.21

Data ostatniej istotnej aktualizacji strony: 2017.11.21

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści lub funkcje niedostępne:

 • Brak wystarczającego kontrastu w kilku elementach dedykowanej wersji kontrastowej
 • Zdjęcia nie posiadają opisów
 • Niedostępny formularz wyszukiwarki
 • Brak prawidłowego dopasowania do wielkości ekranów urządzeń mobilnych
 • Załączniki nie posiadają dostępnej treści
 • Załączniki nie posiadają dostępnych opisów
 • Filmy nie posiadają napisów
 • Formularz kontaktowy nie posiada etykiet tekstowych
 • Brak przejścia do treści
 • Brak widocznego fokusa na pewnych elemenatch serwisu
 • Google Maps jest wyłączona z obowiązku zapewniania dostępności

Skróty klawiaturowe:

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Deklarację sporządzono dnia: 2020.03.30

Deklarację ostatnio aktualizowano dnia: 2020.03.30

Deklarację sporządzono na podstawie badania przeprowadzonego przez podmiot zewnętrzny: IDcom Group Sp. z o.o. Sp. k.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.

Osobą kontaktową jest: Arkadiusz Bak, adres e-mail: urzad@boleslawiec.net.pl, telefon: +48 62 783 60 84.

Informacja zwrotna

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

Postępowanie odwoławcze

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Dostosowanie wejść do budynków:

Do budynku Urzędu Gminy w Bolesławcu prowadzą dwa wejścia: główne wejście od północnej strony inaczej od strony rynku, drugie gospodarcze wejście od południowej strony. Do obu wejść prowadzą schody. Dla petentów przeznaczone jest główne wejście.Sekretariat znajduje się na I piętrze na wprost klatki schodowej.

Dostosowanie korytarzy:

Budynek posiada cztery kondygnacje: piwnica z pomieszczeniami technicznymi, parter, I piętro, II piętro. Na każdej kondygnacji znajduje się korytarz. Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na I piętrze na wprost windy.

Dostosowanie schodów:

W budynku znajduje się jedna klatka schodowa umiejscowiona w środkowej części budynku przy głównym i gospodarczym wejściu.

Dostosowanie wind:

W budynku znajduje się winda umożliwiająca przemieszczanie się pomiędzy parterem i I piętrem. Winda znajduje się na końcu korytarza, po prawej stronie od głównego wejścia, po lewej stronie od gospodarczego wejścia.

Dostępność pochylni

Przy schodach do głównego wejścia znajduje się podjazd dla osób niepełnosprawnych.

Dostępność platform

W budynku nie ma platform dla osób niepełnosprawnych.

Dostępność informacji głosowych

W budynku nie ma informacji głosowych.

Dostępność pętli indukcyjnych

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla, pętli indukcyjnych, oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Dostosowanie parkingów

Przed budynkiem od strony głównego wejścia wyznaczono dwa miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Pomiędzy tymi miejscami parkingowymi a głównym wejściem do budynku znajdują się pasy do przejścia przez ulicę.

Prawo wstępu z psem asystującym

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Dostępność tłumacza języka migowego

Usługa skorzystania z tłumacza polskiego języka migowego jest niedostępna.

Deklaracja poprawy dostępności

Do dnia 31 lipca 2020 roku strona internetowa zostanie dostosowana do wymagań ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.